GULNUR MUKAZHANOVA


“Postnomadic reality “ #3,
felt, glue, gold spray,
mixed media
65 x 45, 2014