GULNUR MUKAZHANOVA


“Postnomadic reality " #4  
 felt, glue, gold spray,
 mixed media,
 65 x 45, 2014